ระบบตรวจเช็ครหัสสินค้า
(Product Verification System)


หมายเลขผลิตภัณฑ์(Product Number)


!! รหัสสามารถเปิดใช้งานได้ 1 ครั้งเท่านั้น
The code can only be activated once.